O Instytucie

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, postrzegane jako czynnik stanowiący podstawową przesłankę rozwoju regionalnego, stanowi fundament do budowania kulturowej i obywatelskiej świadomości społecznej. Dbałośc o kultywowanie tradycji, rozwijanie świadomości narodowej i europejskiej stanowią podstawowe cele Stowarzyszenia Instytut Czasu, powstałego w 2015 roku.

U podstaw naszej działalności leży jak najlepsze spożytkowanie potencjału lokalnego dla kreowania świadomej, aktywnej postawy mieszkańców i turystów wobec zasobów kulturowych i przyrodniczych, dla rozwoju świadomości narodowej i odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń.

Działalnośc Instytutu Czasu przebiega dwutorowo – realizujemy projekty „miękkie”, czyli zajmujemy się popularyzacją, edukacją i promocją dziedzictwa kulturowego, jego znaczenia dla kultury polskiej i europejskiej. Ponadto realizujemy projekty „twarde”, a więc zajmujemy się konserwacją, renowacją oraz rewitalizacją konkretnych obiektów dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

Instytut Czasu skupia ludzi z różnych środowisk. Wszystkich nas łączy pragnienie uchronienia skarbów kultury polskiej, ocalałych z licznych konfliktów zbrojnych czy też niewłaściwego opiekowania się nimi, wynikającego z braku zrozumienia wartości tych obiektów dla całego narodu polskiego. Prowadzimy też działania innowacyjne oraz przyczyniamy się do współpracy i konsolidacji środowiska na rzecz promocji regionu, kraju i Europy.

Realizując zadania statutowe współpracujemy z organami administracji państwowej, samorządów terytorialnych, ze służbami konserwatorskimi, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i organizacjami, z placówkami oświatowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, które czynnie zaangażowane są we wspieranie celów Instytutu Czasu.

Kontakt

Stowarzyszenie
INSTYTUT CZASU

ul. Burzyńskiego 12L/ 4
80-462 Gdańsk

KRS: 0000582371
NIP: 583-318-75-74

To udało nam się zrobić